โอห์ม Ohm ความต่านทาน resistor

        Ohm โอห์ม คือ หน่วยของความต้านทาน

และการหาหน่วยฐานเอสไอ   ของโอห์ม  โดยมี

เกออร์ก ไซมอน โอห์ม     Georg Simon Ohm

ได้ค้นพบ ความสัมพันธ์    ระหว่างกระแสไฟฟ้า 

และ ความต้านทาน ในวงจรไฟฟ้า ในตัวนำโลหะ

 

                   โอห์ม Ohm  Ω

 

โอห์ม  (สัญลักษณ์ : Ω) เป็นหน่วย อนุพันธ์ เอสไอ ของความต้านทาน(resistance)

เป็นชื่อที่ตั้งเป็นเกียรติแก่ เกออร์ก ไซมอน โอห์ม Georg Simon Ohm

ผลงาน : กฎของโอห์ม Ohm's Law 

ได้พบความสัมพันธ์ ระหว่างกระแสไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้าและ ความต้านทาน

ในวงจรไฟฟ้า ในตัวนำโลหะ 

กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวใดๆ แปรผันตรงกับความต่างศักย์ (แรงดันไฟฟ้า) และแปรผกผันกับ

ความต้านทานระหว่างสองจุดนั้นที่กระแสไหลผ่าน

 

ในวงจรมี V แรงดัน (โวลท์)  I กระแส (แอมป์)  R ความต้านทาน(โอห์ม) 

เมื่อ เราป้อน แรงดัน (โวลท์) ไปในวงจร

       ความต้านทาน(โอห์ม) คงที่         ได้    กระแส (แอมป์) มีค่าคงที่

       ความต้านทาน(โอห์ม) เพิ่มขึ้น     ได้    กระแส (แอมป์) มีค่าลดลง

       ความต้านทาน(โอห์ม) ลดลง       ได้    กระแส (แอมป์) มีค่าเพิ่มขึ้น

     Ohm Law กฎของโอห์ม

ตัวความต้านทาน มองแล้วน่าเหมือนในธรรมชาติ เป็นเขื่อนที่กั้นแม่น้ำ

เมื่อใด เขื่อน ยอมให้น้ำไหลผ่านได้น้อย คือ ความต้านทานมาก น้ำที่ไหลออกมา ก็ออกมาน้อย

ทำนองเดียวกัน   เมื่อ ยอมให้น้ำผ่านมากเหมือนกับความต้านทานลดลง น้ำ

                   หรือ กระแส ก็ไหลผ่านได้มาก 

 

 โอห์ม : Ω (Ohm) หน่วยอนุพันธ์ เอสไอ เราสามารถหาหน่วยฐานเอสไอ ได้ดังนี้

 

จาก      V แรงดัน (โวลท์),   I กระแส (แอมป์),  R ความต้านทาน(โอห์ม)

       

                      R (ความต้านทาน: Ω)   =  V ( แรงดัน :V ) / I ( กระแส : A)

   

               ดังนั้น เราจะได้หน่วย ของ  R ความต้านทาน  Ω เท่ากับ  V / A

 

                               หาหน่วยฐาน เอสไอ ของ โอห์ม

 

       หาหน่วยฐาน เอสไอ ของ โอห์ม

 

    หาหน่วยฐาน เอสไอ ของ โอห์ม

 

thank you data : m i k r o E l e k t r o n i k a

 ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK