คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1
คณิตศาสตร์พื้นฐาน

บทที่ 1. สมบัติของจำนวนนับ

1. ตัวหารร่วมมากและการนำไปใช้


2. ตัวคูณร่วมน้อยและการนำไปใช้บทที่ 2. ระบบจำนวนเต็ม

1. จำนวนเต็ม


2. การบวกจำนวนเต็ม


3. การลบจำนวนเต็ม


4. การคูณจำนวนเต็ม


5. การหารจำนวนเต็ม


6. สมบัติของจำนวนเต็มบทที่ 3. เลขยกกำลัง

1. ความหมายของเลขยกกำลัง


2. การดำเนินการของเลขยกกำลัง


3. การนำไปใช้บทที่ 4. พื้นฐานทางเรขาคณิต

1. จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสีและมุม


2. การสร้างพื้นฐาน


3. การสร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่าย

คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม

บทที่ 1. การประยุกต์ 1

1. รูปเรขาคณิต


2. จำนวนนับ


3. ร้อยละในชีวิตประจำวัน


4. ปัญหาชวนคิดบทที่ 2. จำนวนและตัวเลข

1. ระบบตัวเลขโรมัน


2. ระบบตัวเลขฐานต่าง ๆ


3. การเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลขบทที่ 3. การประยุกต์ของจำนวนเต็มและ เลขยกกำลัง

1. การคิดคำนวณ


2. โจทย์ปัญหาบทที่ 4. การสร้าง

1. การแบ่งส่วนของเส้นตรง


2. การสร้างมุมขนาดต่าง ๆ


3. การสร้างรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน